Stránky pro děti a mládež


Mladý radioamatér

Cíl vzdělávání: zvládnutí radioamatérského provozu a zkoušek operátora radiových stanic

Délka: 20 měsíců (dva roky), na konci každého roku odborné soustředění (zájmový útvar trvá 120 minut / 1 týdně)

Formy: Výklad, řízený rozhovor, práce ve skupině, praktické činnosti (stavba modulů, stavba zapojení, nácvik poslechu radiového spojení, práce operátora kolektivní stanice). Činnost v terénu (stavba antén, provoz v závodě, ekologie).

Obsah:
 1. Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie
 2. Součástky
 3. Měření
 4. Obvody
 5. Přijímače a vysílače
 6. Antény a napájecí vedení, šíření vln
 7. Hláskovací tabulky
 8. Amatérské zkratky
 9. Amatérské značky
 10. Amatérské Q-kódy
 11. Národní a mezinárodní předpisy ITU,CEPT
 12. Účast v národních i mezinárodních závodech
 13. Účast v Mistrovství České republiky juniorů
Časový plán: V prvním roce i ve druhém roce se členové zájmového útvaru seznamují s body 1 -10 a 12, 13. První rok se vyřeší základní znalosti. Dostačující znalosti pro získání průkazu radiového operátora. Ve druhém roce se seznámí s detaily a podrobnostmi a bodem 11. Nutné znalosti pro složení zkoušek radiového operátora.

Podmínky přijetí: Zájemce se základními znalostmi radioelektroniky nebo se základními znalostmi provozu na občanský radiových pásmech.

Věkové zvláštnosti: Nutné rozdělení na začátečníky a pokročilé. V provozu je možné skupiny spojovat.

Bezpečnost práce: Řídí se vnitřními předpisy, školním řádem a bezpečnostními předpisy pro provoz radiových zařízení. S těmito předpisy jsou členové zájmového útvaru seznamovány v průběhu prvního roku.

MTZ: Činnost se realizuje na budově DDM Kozinova ulice místnost č.214, 215. Vybavení je DDM nebo zapůjčeno ČRK.

Personální podmínky: Vedoucím zájmového útvaru je pedagog volného času z řad interních pracovníků nebo zkušený radioamatér, člen radioklubu OK1OHK.

V Hradci Králové dne 3.1.2005 zpracoval: Vojtěch Horák